هشتگ

#آزادگان
رهبر انقلاب و آزادگان

رهبر انقلاب و آزادگان
ثبت نظر 0
امام خمینی و آزادگان

امام خمینی و آزادگان
ثبت نظر 0
یادی از مرحوم ابوترابی در سالروز ورود آزادگان

به مناسبت سالروز ورود آزادگان

آثار شکنجه روی بدنش بود. بعد از رفتن صلیب سرخ، فرمانده اردوگاه از  آقای ابوترابی پرسید: میتونستی به صلیبی ها بگی چرا نگفتی؟
گفت: هیچ وقت مسلمان را به غیر مسلمان نمی فروشم.
ثبت نظر 0
به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن

به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن
ثبت نظر 0