هشتگ

#استکبار
مردم تنهايتان نميگذارند

 
رهبرانقلاب خطاب به رئیس جمهور:

⚠️ مطمئن باشید در مقابله با استكبار، مردم تنهايتان نميگذارند 
ثبت نظر 0
 عربستان و مدیریت حفاظت از حقوق زنان
عربستان و مدیریت حفاظت از حقوق زنان
ثبت نظر 0