هشتگ

#ایرما
تندباد ایرما از ارتفاع ۴۱۹ کیلومتری

 تندباد ایرما در آمریکا از ارتفاع ۴۱۹ کیلومتری!
ثبت نظر 0