هشتگ

#بازی کودکانه


فدراسیون جهانی والیبال در صفحه رسمی خود این فیلم بازی والیبال کودکان در قائنات را با عنوان "دوستی واقعی" بازنشر کرده است.


ثبت نظر 0