هشتگ

#بخشش


عجیب و بدون شرح!
ثبت نظر 0
 بخشیدن مال در عین تنگدستی
 
بخشیدن مال در عین تنگدستی چقدر قشنگه.
نوشته؛
”هر کس نیاز مالی دارد
میتواند از این پول بردارد”

*حانون*
ثبت نظر 0

بی محبت مگذران عمر عزیز خویش را...

یه فروشگاه با مرام نزدیک یکی از مناطق کم بضاعت و پر تردد شهر اصفهان
ثبت نظر 0