هشتگ

#بمب اتم
دموکراسی آمریکایی


دموکراسی و حقوق بشر از نوع آمریکایی !
ثبت نظر 0
موشک و بمب اتم

بمب اتم آزمایش کردن، می فهمی؟!!!
ثبت نظر 0
آزمایش بمب اتم در تهران!
 
 
 - شنیده ام دیشب تو تهران بمب اتم آزمایش کردید !!!
 
- كي؟؟ مااااا ؟؟؟؟
ثبت نظر 0