هشتگ

#دشمن
حماقت دشمن ما را از حیله او غافل نکند!

حماقت دشمن ما را از حیله او غافل نکند!
ثبت نظر 0
امیرسرتیپ خسـروی: 
امیرسرتیپ خسـروی:ماحتی برای بستن بنــد کفشمان هم خـَــم نــمی‌شویــم چه رسد به آمریکا
ثبت نظر 0