هشتگ

#دولت دوازدهم
تعداد دقیق آرای وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

تعداد دقیق آرای موافق و مخالف وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم


ثبت نظر 0
پیامهای رهبر انقلاب برای دولت دوازدهم

 پیامهای رهبر انقلاب برای دولت دوازدهم 
ثبت نظر 0