هشتگ

#روز ملی فناوری هسته ای
 امروز دانشجو ها با این صحنه مواجه شدند
 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
 
امروز دانشجو ها با این صحنه مواجه شدندرر
ثبت نظر 0

جمعیت


سوال: جمعیت چگونه افزایش  می یابد؟ 
جواب: مثال اگر یک مردی تصادف کرده باشد، مردم کم کم جم می شوند تا ببینند !!!
ثبت نظر 0