هشتگ

#سند سیاسی
 
نمایش جدید نتانیاهو در مقابل دوربین این بار با مچاله کردن سند سیاسی جدید حماس!
ثبت نظر 0