هشتگ

#قیام
محسن رضایی؛ انتفاضه آزادی قدس، قوی ترين قيام خواهد بود
 
محسن رضایی؛ انتفاضه آزادی قدس، قوی ترين قيام خواهد بود 
ثبت نظر 0
هدفهای یکسان

 هدفها يكي است؛ دفاع از دين و وطن تنها زمان قيام شان فرق می كند

 
ثبت نظر 0