هشتگ

#القاعده

لعنت به القاعده و جنگ

يعني فیلم ÃƒÂ˜Ã‚§Ã›ÂŒÃ™Â…وجی"شبی که ماه کامل شد" ÃƒÂ˜Ã‚§Ã›ÂŒÃ™Â…وجی تموم شد دلم میخواست انقدر اعصابم خورد بود، سرم رو یه جا بکوبمایموجی
از نظر من، این فیلم Ã˜Â§Ã›ÂŒÃ™Â…وجی :
فوق العاده زیبا
فوق العاده اعصاب خورد کن
فوق العاده خشن بود
و فوق العاده لعنت به القاعده، به جنگ،و به آدمای قلدر و زورگو.

*پنبه خانوم*
ثبت نظر 0