هشتگ

#بادیگارد
 
 
بهنوش بختیاری در کنار بادیگاردهایش
ثبت نظر 0


بادیگارد

مهندس زرین: چرا بازرسان آژانس رو عصبانی کردید!
اینها که عصبانی بشن، یعنی اروپائیها رو عصبانی کردید؛ اروپائیها که عصبانی بشن، یعنی آمریکائیها رو عصبانی کردید!
حاج حیدر: به دَرَک! شما؟

*حاج حیدر*
ثبت نظر 0