هشتگ

#ماجرای نیمروز

چه جریانی پشت نگرفتن پروانه نمایش

چرا فیلم سینمایی "رد خون" -ماجرای نیمروز ۲- هنوز پروانه نمایش نگرفته؟ 
چه جریانی پشت نگرفتن پروانه نمایشه؟

*امیر امیدنژاد*
ثبت نظر 0
نقد به ماجرای نیمروز


تیزی تیغ انتقاد خودی ها بر گلوی فیلم مردمی ماجرای نیمروز
ثبت نظر 0