هشتگ

#کودتا
سال 88؛کف خیابون داشتی به حرف مردم احترام میزاشتی؟

‏تاجزاده گفته:نبایدمصدق رو با کودتا برکنار می کردن وبهتر بود با استیضاح و سیاست ورزی برکنار میشد!
بعدگفته:الان هم بایدبا سیاست ورزی حرف مردم روشنید!
جناب تاجزاده:شما سال78 باسیاست ورزی فرمان حرکت به سمت بیت رهبری رو صادر کردی؟
شما سال 88؛کف خیابون داشتی به حرف مردم احترام میزاشتی؟

*فرشاد محمدی*
ثبت نظر 0
یانکی برو خانه‌ات

 «یانکی برو خانه‌ات»
شعاری که در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، بر دیوارهای تهران نوشته شد و پس از سرنگونی مصدق دولت دستور داد که آثار این خیزش مردمی علیه استعمار از بین برده شود.
ثبت نظر 0
کودتا در عربستان

میدل ایست آی: همه منتظر یک کودتا علیه قطر بودند اما کودتا در درون خود عربستان روی داد
ثبت نظر 0